Porównanie skuteczności Orthokine z PRP

Porównanie skuteczności dostawowych iniekcji Orthokine z PRP

u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

W 2020 roku opublikowany został artykuł, którego współautorem jest Julio Reinecke, jeden z twórców terapii Orthokine. Artykuł opisuje wyniki badania w którym porównano skuteczność dostawowych iniekcji Blood Clot Secretome (Orthokine) z PRP u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. W badaniu oceniano wpływ na zmiany metabolizmu w stawie kolanowym mające wpływ na indukowanie odbudowy stawu.

Streszczenie:

– Choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy >10% światowej populacji w wieku powyżej 60 lat

– Niedawno przemianowano ACS [Autologous Conditioned Serum] na BCS [Blood Clot Secretome]

– Kliniczne, nierandomizowane, otwarte porównanie ACS z PRP w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego z subklinicznym lub umiarkowanym zapaleniema błony maziowej

– 123 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego w stopniu II–III w skali Kellgren  Lawrence

– Leczenie sześcioma zastrzykami dostawowymi ACS lub PRP

– Skuteczność kliniczną mierzono za pomocą wizualnej skali analogowej VAS oraz wskaźnikiem zapalenia stawów WOMAC [Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index]

– Oceniano efekty biochemiczne:

 • lepkość płynu maziowego SF [synovial fluid]
 • cytokiny
 • interleukiny (IL)-1Ra i IL-1b
 • rodnik NO3
 • sprzężone dieny CD [conjugated dienes]

– Po 3 miesiącach obserwacji klinicznej skuteczność ACS była istotna we wszystkich grupach w porównaniu z PRP

– Skuteczność PRP była istotna w porównaniu z wyjściową skutecznością w podklinicznych, ale nie w umiarkowanych przypadkach zapalenia błony maziowej.

– ACS:

 •  Była bardziej skuteczna niż PRP pod względem analiz wszystkich ocenianych parametrów
 • Indukowała endogenną ekspresję IL-1Ra
 • Obniżała poziom IL-1b
 • Poprawiała lepkość płynu maziowego [SF]
 • ACS zmniejszała (znacznie silniej niż PRP) stężenie sprzężonych dienów [CD] (interpretowanych jako ślady reaktywnych form tlenu) i NO3 ( interpretowany jako ślad tlenku azotu) w płynie maziowym [SF]
 • ACS wykazała znaczną skuteczność we wszystkich grupach, klinicznie i biochemicznie wyższą od PRP
 • ACS wydaje się poprawiać m.in. homeostazę

Siłą tego otwartego badania klinicznego jest połączenie danych klinicznych i biochemicznych. (Kolorem żółtym oznaczono wyniki istotne statystycznie)

Wyniki w skali VAS:

Wyniki w skali WOMAC:

Stężenia cytokin IL-1Ra i IL-1B:

Lepkość płynu maziowego:

Sprzężone dieny i stężenie NO3: