Porównanie skuteczności Orthokine, kwasu hialuronowego i BMAC

(bone marrow aspirate concentrate) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Autorzy artykułu z 2021 roku opisują wyniki badania klinicznego u 505 pacjentów porównującego skuteczność iniekcji Orthokine, kwasu hialuronowego i BMAC (bone marrow aspirate concentrate) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Jest to badanie retrospektywne 505 pacjentów, z których 222 otrzymywało Orthokine, 171 kwar hialuronowy, 112 BMAC (bone marrow aspirate concentrate)

Autorzy stwierdzili: „Jako badanie retrospektywne, obecne badanie ma pewne ograniczenia. Leczenie nie było randomizowane, pacjenci i lekarze nie byli zaślepieni co do zastosowanego leczenia i nie stosowano grupy kontrolnej placebo ani soli fizjologicznej. Liczba przypadków uwzględnionych w każdej grupie leczenia była inna. Początkowo w każdej grupie była stosunkowo duża liczba pacjentów; jednak znaczna liczba pacjentów została utracona z obserwacji w okresie od 3 do 12 miesięcy po leczeniu. Wystąpiły podstawowe różnice między grupami w stopniu zaawansowania OA, VAS i WOMAC”.

Streszczenie: Celem tego badania była ocena i porównanie skuteczności trzech różnych iniekcji dostawowych: kwasu hialuronowego (HA),  autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS) oraz koncentratu aspiratu szpiku kostnego (BMAC) do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (OA). Poziom III retrospektywne porównawcze badanie kliniczne przeprowadzono u 505 kolejnych pacjentaów leczonych HA (n = 171), ACS (n = 222) lub BMAC (n = 112) w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Średni wiek pacjentów wynosił 52 +/- 13 lat; 54,5% stanowili mężczyźni. Zebrane dane obejmowały dane demograficzne pacjentów, objawy, wizualną skalę analogową (VAS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) i radiograficzną klasyfikację stopnia choroby zwyrodnieniowej stawów przy użyciu zwykłych zdjęć rentgenowskich i zaawansowanego obrazowania. Wynik kliniczny oceniano po 3 i 12 miesiącach po leczeniu. Znacząca poprawa VAS i WOMAC była widoczne dla wszystkich trzech zabiegów podczas 3-miesięcznej obserwacji. Po 12 miesiącach VAS poprawił się we wszystkich trzech grupach leczonych, jednak tylko BMAC utrzymał poprawę WOMAC nawet u pacjentów z cięższymi zmianami zwyrodnieniowymi. Badanie to pokazuje, że BMAC jest skuteczniejszy niż HA i ACS w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, zwłaszcza u pacjentów z cięższą chorobą zwyrodnieniową stawów.

Wyniki badania przedstawiono na wykresach i w tabelach: